Στάδια Κατακλίσεων

Όταν η εξέλιξη της νόσου γίνει μη αναστρέψιμη με αποτέλεσμα την πλήρη ακινησία, οι ασθενείς βιώνουν πόνο και ακαμψία των αρθρώσεων(1). Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβες τόσο στο δέρμα (κατακλίσεις) όσο και στις αρθρώσεις. Η εκπαίδευση των φροντιστών στην αναγνώριση επιπλοκών της ακεραιότητας του δέρματος είναι καθήκον των νοσηλευτών.

Το έλκος πίεσης (κατάκλιση) οφείλεται στη μη ανακουφισθείσα πίεση που έχει ως αποτέλεσμα τη βλάβη στον υποκείμενο ιστό(2).

Κατευθυντήριες Οδηγίες Αντιμετώπισης Κατακλίσεων(3)

  • Ελαχιστοποιήστε την άμεση πίεση στο έλκος. Αλλάζετε θέση στον ασθενή ανά 2 ώρες τουλάχιστον. Χρησιμοποιήστε συσκευές ή μέσα για την ελαχιστοποίηση της πίεσης.
  • Καθαρίστε την κατάκλιση σε κάθε αλλαγή επιθέματος. Η μέθοδος καθαρισμού εξαρτάται από το στάδιο του έλκους, τα διαθέσιμα υλικά, και το πρωτόκολλο του ιδρύματος.
  • Καθαρίστε και καλύψτε το έλκος χρησιμοποιώντας άσηπτη τεχνική.
  • Εάν η κατάκλιση επιμολυνθεί, ενημερώστε κάποιον επαγγελματία υγείας ώστε να λάβει να στείλει δείγμα της έκκρισης για καλλιέργεια και αντιβιόγραμμα.
  • Εκπαιδεύστε τον ασθενή να μετακινείται όσο το επιτρέπει η κατάσταση του, έστω και ελάχιστα, προκειμένου να ανακουφίζεται από την πίεση.
  • Προβλέψτε την εκτέλεση ασκήσεων βελτίωσης του εύρους κίνησης και κινητικότητας εκτός κλίνης, όσο επιτρέπει η κατάσταση του ασθενούς.
Περιποίηση έλκους πίεσης

Βιβλιογραφία

  1. Borasio GD, Voltz R, Miller RG. Palliative Care in Amyotrophic Lateral Sclerosis. Neurologic Clinics 2001;19(4):829-847.
  2. Lynn P. Κλινικές Νοσηλευτικές Δεξιότητες & Νοσηλευτική Διεργασία. 3η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης;2011.
  3. Berman A, Snyder S, Jackson C. Η Νοσηλευτική στην Κλινική Πράξη. 6η Έκδοση. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός Δημήτριος; 2011:716-719.