Η Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση – ALS Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε το 2020 στα πλαίσια του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας» των τμημάτων Νοσηλευτικής και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των τμημάτων Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Αποτελεί μέρος της διπλωματικής εργασίας “Ανάπτυξη Ιστοσελίδας για την Εκπαίδευση και Πληροφόρηση των Φροντιστών για την Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS)”.