Η Ανακουφιστική Φροντίδα(1,2):

 • Περιλαμβάνει την ανακούφιση του πόνου και άλλων οργανικών συμπτωμάτων.

 • Επιβεβαιώνει τη ζωή και αναγνωρίζει τον θάνατο ως φυσιολογική διεργασία.

 • Δεν επιταχύνει ούτε αναβάλλει το θάνατο.

 • Περιλαμβάνει τη φροντίδα ψυχολογικών, κοινωνικών και πνευματικών αναγκών του ασθενούς.

 • Παρέχει υποστηρικτικό σύστημα ώστε οι ασθενείς να ζήσουν μια ζωή όσο γίνεται πιο δραστήρια μέχρι το θάνατο.

 • Παρέχει υποστηρικτικό σύστημα για να βοηθηθούν οι οικογένειες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που προκαλούνται λόγω της ασθένειας του ανθρώπου τους.

 • Χρησιμοποιεί διεπιστημονική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των αναγκών των ασθενών και των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανόμενης της παροχής συμβουλών.

 • Προάγει την ποιότητα ζωής και ως εκ τούτου, συμβάλλει θετικά στη πορεία της νόσου.

 • Είναι εφαρμόσιμη έγκαιρα στην πορεία μιας νόσου σε συνδυασμό με τις άλλες θεραπείες που στοχεύουν στην επιμήκυνση της ζωής και συμπεριλαμβάνει εκείνες τις εξετάσεις που χρειάζονται για την καλύτερη κατανόηση και την διαχείριση δυσάρεστων κλινικών επιπλοκών.

 • Η παροχή της εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια και το τελικό στάδιο της ασθένειας, ενώ συνεχίζεται και μετά το θάνατο του ασθενούς, στηρίζοντας τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας κατά την περίοδο του πένθους, για όσο διάστημα χρειασθεί.

 • Είναι και θα πρέπει να είναι,  προσβάσιμη σε όλες τις οικογένειες ανεξαρτήτως κοινωνικής, πολιτισμικής, θρησκευτικής, οικονομικής ή ασφαλιστική τους κατάσταση.

Βιβλιογραφία

 1. WHO. Definition of Palliative Care [Διαδίκτυο]. 2012 [επίσκεψη σελίδας 17/3/2020]; Διαθέσιμο από: https://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/
 2. Recommendation Rec (2003) 24 of the Committee of Ministers to member states on the organisation of palliative care [Διαδίκτυο]. Council of Europe 2003 [επίσκεψη σελίδας 17/3/2020]; Διαθέσιμο από: www.coe.int/t/dg3/health/Source/Rec(2003)24_en.pdf