Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση

ALS

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί μέρος της διπλωματικής εργασίας «Ανάπτυξη Ιστοσελίδας για την Εκπαίδευση και Πληροφόρηση των Φροντιστών για την Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS)» που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας».
Η ιστοσελίδα αυτή αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ιατρονοσηλευτική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. Η φόρμα επικοινωνίας και το e-mail είναι ενδεικτικά για τους σκοπούς της διπλωματικής εργασίας. Δεν θα υπάρχει επικοινωνία σε περίπτωση χρήσης τους.
Ο συγγραφέας και δημιουργός του ιστότοπου, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Πειραιώς δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο. Αποκλείονται αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του συγγραφέα και δημιουργού και των Πανεπιστημίων που αφορούν υλικές ή πνευματικές ζημιές, που προκλήθηκαν από τη χρήση ή τη μη χρήση των πληροφοριών ή/και από τη χρήση λανθασμένων και ελλιπών πληροφοριών. Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.
Ανήλικα άτομα απαγορεύεται να χρησιμοποιούν/ επισκέπτονται περιεχόμενο της ιστοσελίδας που απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Ο συγγραφέας και δημιουργός του ιστότοπου, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς δεν φέρουν καμία ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη της ιστοσελίδας / χρήση των υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται μέσω αυτής από ανηλίκους, αφού δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου και επιβεβαίωσης της ταυτότητας κάθε επισκέπτη – χρήστη.